Máy tiện truyền động trung tâm cho ống có thành mỏng